29.03.2020 г.
ДК им. Ленсовета
начало в 19.00

Цена: от от 800 до 3500 pуб.


16.04.2020 года
ДК им. Ленсовета
начало в 19.00

Цена: от от 1000 до 3500 pуб.